Druh pozemku

Pozemky se člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy. Druh pozemku lze zjistit ve výpisu z katastru nemovitostí.

Finanční poradce

Zjednodušeně se jedná o odborníka, který pomáhá svým klientům, jak mají hospodařit s finančními prostředky včetně investic. Tento pojem je potřeba odlišovat od daňového poradce, který poskytuje klientům poradenství v oblasti daní. Finanční poradce vám pomůže mj. při sjednání úvěru při koupi nemovitosti, což vám ušetří čas a nervy, protože nebudete muset osobně obcházet jednotlivé banky. Finanční poradce totiž provede porovnání jednotlivých nabídek bank za vás.

Vhodnější variantou jsou „nezávislí“ finanční poradci, kteří nejsou zaměstnanci žádné z bank. Finanční poradce, který je zaměstnán u konkrétní banky, vám totiž neposkytne z pochopitelných důvodů objektivní srovnání nabídek ostatních bank, které představují konkurenci. Dále je třeba zmínit, že služby finančních poradců jsou poskytovány zásadně zdarma.

Katastrální úřad

Státní úřad, který vede agendu katastru nemovitostí.

Katastr nemovitostí

Databáze nemovitých věcí, jejich vlastníků a souvisejících práv a povinností, kterou spravuje stát.

Kupní smlouva

Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, na základě které dochází k převodu vlastnického práva k předmětu koupě oproti zaplacení kupní ceny.

Nájemní smlouva

Smlouva mezi pronajímatelem a nájemcem, na základě které pronajímatel umožní nájemci užívat dočasně určitou věc za úplatu (nájemné).

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí  

Písemný návrh na předepsaném formuláři podepsaný navrhovateli (např. původní a nový vlastník), kterým se zahajuje řízení před katastrálním úřadem (např. ohledně převodu vlastnického práva).

Osoba odpovědná za správu domu a pozemku

Osoba, která má na starosti správu společných částí domu a pozemku (sklepy, chodby, výtahy, střecha, komín, anténa atd.), ve kterých jsou vymezeny jednotky zapsané do katastru nemovitostí. Zpravidla se jedná o společenství vlastníků jednotek.

Parcela

Katastrálním zákonem je definována jako pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem; pozemky se v katastru evidují v podobě parcel.

Pozemek

Nemovitá věc, která je katastrálním zákonem definována jako část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky, hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, územním souhlasem nebo hranicí danou schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem, hranicí jiného práva podle § 19 katastrálního zákona, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků.

Pozemková parcela

Katastrálním zákonem je definována jako pozemek, který není stavební parcelou. Jedná se tedy o veškeré druhy pozemků s výjimkou zastavěné plochy a nádvoří. Patří sem orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesní pozemky, vodní plochy a ostatní plochy.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Dokument, ve kterém je uvedeno, kolik energie se spotřebuje při užívání určité budovy. Na základě této spotřeby se budova zařadí do kategorií (tzv. klasifikačních tříd), které charakterizují úspornost budovy. Jednotlivé kategorie jsou označeny písmeny „A“ až „G“ s tím, že nejúspornější je označena písmenem „A“. Při prodeji či nájmu budovy nebo jednotky je třeba předat tento průkaz nebo jeho kopii kupujícímu nebo nájemci. V určitých případech lze průkaz nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

Regulační plán

Dokument sloužící k územnímu plánování na úrovni části obce. Oproti územnímu plánu je podrobnější. Regulační plán je závazný pro rozhodování v daném území, a dokonce nahrazuje v některých případech územní rozhodnutí.

Rezervační smlouva

Smlouva, která může být současně také SOSB nebo se jedná o zvláštní smlouvu, ve které si zájemce rezervuje po sjednanou dobu možnost přednostně jednat o podmínkách smlouvy (kupní smlouva, nájemní smlouva apod.) ohledně vybrané nemovité věci a následně takovou smlouvu uzavřít.

Řízení před katastrálním úřadem

Správní řízení zahájené podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí, které trvá minimálně 20 dnů.

Smlouva o smlouvě budoucí (SOSB)

Ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě se smluvní strany zavazují, že do určité doby, po splnění dohodnutých podmínek, uzavřou mezi sebou kupní smlouvu, na základě které bude za dohodnutých podmínek převedeno na budoucího kupujícího vlastnické právo k nemovité věci.

Společné povolení

Jedná se o rozhodnutí, které v sobě obsahuje jak územní rozhodnutí, tak i stavební povolení, což vede k urychlení celého procesu realizace stavebního záměru. Lze jej vydat v zákonem stanovených případech.

Správní poplatek za zahájení katastrálního řízení

Poplatek za zahájení řízení před katastrálním úřadem. Aktuální výše poplatku činí 2 000 Kč.

Stavební parcela

Katastrálním zákonem je definována jako pozemek, který je evidovaný v druhu pozemku jako zastavěná plocha a nádvoří. Tento pojem je třeba odlišovat od pojmu stavební pozemek.

Stavební povolení

Jsou v něm stanoveny podmínky, za kterých lze provést určitou stavbu. Pokud je to třeba, jsou v něm stanoveny podmínky i pro užívání této stavby. Stavební povolení následuje po územním rozhodnutí.

Stavební pozemek

Stavební pozemek je definovaný stavebním zákonem. Zjednodušeně řečeno se jedná o pozemek, na který je možné umístit stavbu (tj. lze na něm stavět), a to na základě územního rozhodnutí, společného povolení nebo regulačního plánu. Tento pojem je třeba odlišovat od pojmu stavební parcela, který je definovaný v katastrálním zákonu. Co je stavební parcelou, lze zjistit z katastru nemovitosti (jedná se o pozemek s druhem zastavěná plocha a nádvoří). Z katastru nemovitostí však nezjistíte, co je stavebním pozemkem. Stavební pozemek tedy může být evidovaný v katastru nemovitostí s různým druhem pozemku (např. zahrada). Až po dokončení stavby na pozemku je potřeba údaje o nové budově zapsat do katastru nemovitostí (na základě ohlášení vlastníka), čímž současně dojde i ke změně druhu pozemku. Nově bude část pozemku, na které je umístěna stavba, vyčleněna jako samostatný (nový) pozemek s druhem, který bude evidován jako zastavěná plocha a nádvoří (bude se tedy jednat o stavební parcelu). U zbývající nezastavěné části (tj. dosavadní pozemek) bude zachován stávající druh pozemku (např. zahrada).

Úschova

Úschova peněz třetí osobou (zpravidla advokátem, notářem nebo bankou), u níž je složena kupní cena za nemovitou věc, a to obvykle do doby, než je proveden zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí. Po tomto zápisu a případně splnění dalších sjednaných podmínek jsou složené prostředky z úschovy vyplaceny prodávajícímu.

Územní plán

Dokument sloužící k územnímu plánování, ze kterého lze vyčíst, jakým způsobem mohou být využity jednotlivé části obce (např. bydlení, občanská vybavenost, výroba, skladování) a za jakých podmínek. Napomáhá k regulaci zástavby na území obce a jejímu efektivnímu plánování do budoucna. Vydává se pro území určité obce a musí být v souladu se zásadami územního rozvoje, které se pořizují pro území kraje.

Územní rozhodnutí

Na základě tohoto rozhodnutí lze zejména umisťovat stavby na pozemek, provádět změny staveb, měnit využití území nebo dělit či scelovat pozemky. Toto rozhodnutí lze za určitých okolností nahradit územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou. Územní rozhodnutí se nevydává, pokud je pro dané území vydán regulační plán. Územní rozhodnutí předchází stavebnímu povolení.

Územní souhlas

Nahrazuje za určitých podmínek (zejména jednodušší a méně náročné případy) územní rozhodnutí.

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis informací z katastru nemovitostí týkajících se konkrétní nemovité věci. Na základě tohoto výpisu zjistíte mimo jiné: kdo je vlastníkem příslušné nemovitosti, bližší specifikaci nemovitosti (např. velikost a druh pozemku, zda se na pozemku nachází nějaká stavba), zda váznou na nemovitosti nějaké právní vady (zejména zástavní práva či věcná břemena), nebo na základě čeho aktuální vlastník nabyl danou nemovitost do vlastnictví (např. darovací smlouva, kupní smlouva, rozhodnutí v dědictví).

Zastavěná plocha a nádvoří

Jedná se o jeden z druhů pozemku, který se zapisuje do katastru nemovitostí. Katastrální vyhláškou je tento druh pozemku vymezen zjednodušeně řečeno jako pozemek, na němž je a) budova včetně nádvoří, b) společný dvůr, c) zbořeniště nebo d) vodní dílo.

Zastavěná plocha pozemku

Stavebním zákonem definovaná jako součet všech zastavěných ploch jednotlivých staveb na pozemku.

Zastavěné území

Stavebním zákonem definované jako území vymezené územním plánem nebo postupem podle stavebního zákona; nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí.

Zastavěný stavební pozemek

Stavebním zákonem definovaný jako pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako stavební parcela a další pozemkové parcely zpravidla pod společným oplocením, tvořící souvislý celek s obytnými a hospodářskými budovami.

Zastavitelná plocha

Stavebním zákonem definovaná jako plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje. Tento pojem je třeba odlišovat od stavebního pozemku. Ze zastavitelné plochy se stane stavební pozemek pouze za předpokladu, že na základě územního rozhodnutí, společného povolení nebo regulačního plánu bude možné umístit na pozemek stavbu.

Zápis do katastru nemovitostí

Vyznačení konkrétní změny (změna vlastníka, vznik zástavního práva apod.) v katastru nemovitostí. Zápis je završením procesu řízení před katastrálním úřadem. Zápisy se provádějí buď vkladem, záznamem nebo poznámkou.

Zásady územního rozvoje

Dokument sloužící k územnímu plánování na úrovni krajů. Jsou v nich stanoveny zejména základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje a vymezeny plochy nebo koridory nadmístního významu. Tyto požadavky jsou poté blíže rozvíjeny a konkretizovány v územních plánech obcí, které musí být v souladu s těmito zásadami. Zásady jsou tedy oproti územnímu plánu obecnější a vztahují se na území celého kraje, zatímco územní plán se vztahuje pouze na území obce a je podrobnější.

Zástavní právo

Zajišťovací právo, kterým se věřitel chrání pro případ, že by jeho dlužník neplnil své povinnosti, a které mu zaručuje v případě neplnění těchto povinností přednostní právo na uspokojení z výtěžku zpeněžení věci, která je zástavním právem zatížena. Zástavní právo zatěžující nemovitou věc je zapisováno do katastru nemovitostí.

Zástavní smlouva

Smlouva mezi věřitelem a vlastníkem zástavy, na základě které se zřizuje zástavní právo. Samotné zástavní právo nevznikne uzavřením smlouvy, ale až jeho zápisem do katastru nemovitostí.

Zemědělský pozemek

Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty.

Zprostředkovatelská smlouva

Smlouva mezi realitní kanceláří a zájemcem, ve které se realitní kancelář zavazuje, že za odměnu zprostředkuje uzavření určité smlouvy (např. kupní nebo nájemní) se třetí osobou.

Mohlo by se vám hodit