Podpisem smlouvy koupě nemovitosti nekončí. Abyste se stali vlastníkem, musíte provést zápis do katastru nemovitostí. Jak na to? Máme pro vás návod ve 4 krocích. 

Katastrální úřad neslouží jen k nahlížení do katastru nemovitostí  

Katastr nemovitostí je de facto veřejný seznam všech nemovitostí. Zahrnuje zejména informace o pozemcích a jejich výměře, parcelních číslech, budovách a jejich popisných a evidenčních číslech nebo vlastnících nemovitostí. K čemu můžete katastr nemovitostí využít? 

 • k nahlížení do katastru za účelem zjištění informací o nemovitostech 
 • k pořízení náčrtů, opisů nebo výpisů z katastru nemovitostí 
 • k získání ověřené nebo obyčejné kopie listin 

Formy zápisu do KN 

Zápis do katastru nemovitostí lze provést čtyřmi způsoby: 

 1. Vkladem se zapisuje např. vznik, změna nebo zánik vlastnického práva, věcného břemena nebo předkupního práva. 
 1. Záznamem se zapisuje např. právo hospodařit s majetkem státu nebo statutárního města svěřeného městským částem. 
 1. Poznámkou se zapisují významné informace, jako je např. exekuční příkaz, zahájení pozemkových úprav nebo svěřenské nástupnictví. 
 1. Oznámením změn ohlašují vlastníci např. změny obvodu stavby, způsobu využití stavby/pozemku nebo zánik stavby. 

Jak provést zápis do katastru nemovitostí? 

Pokud jste koupili pozemek, byt nebo dům, čeká vás ještě zápis do katastru nemovitostí. Jak zápis jednoduše provést ve 4 krocích? 

1. Způsoby podání návrhu na vklad 

Zápis do katastru nemovitostí provedete podáním návrhu na vklad. Jsou tři možnosti, jak návrh podat: 

 • poštou 
 • osobně na KN 
 • elektronicky (přes datovou schránku nebo e-mailem) 

Návrh na vklad můžete podat pouze na předepsaném formuláři. Využít také můžete jednoduchou aplikaci, která vás povede krok za krokem. 

2. Náležitosti  

Vklad musí obsahovat tyto náležitosti: 

 • Označení katastrálního úřadu: Ve formuláři, který slouží k podání návrhu na vklad, nejprve vyplníte příslušný katastrální úřad. Vyberte ten, v jehož obvodu se nemovitost nachází. 
 • Označení účastníků: Také musíte označit osoby, kterých se vznik, změna nebo zánik dotýkají (např. prodávající a kupující). Účastníkem může být jak fyzická, tak právnická osoba. 
 • Identifikace nemovitosti a práv: Určíte nemovitost a práva, která požadujete zapsat nebo vymazat. 
 • Podpis: Formulář nakonec podepíšete. 

3. Přílohy 

K formuláři je třeba vložit také přílohy. Jaké to jsou? 

 • Vkladová listina představuje jednu z nejdůležitějších listin, na základě které bude požadované právo zapsáno do katastru. Jedná se například o kupní, darovací nebo zástavní smlouvu či o usnesení o dědictví. Smlouvy v listinné podobě musí být zpravidla opatřeny úředně ověřeným podpisem.
 • Geometrický plán se přikládá, pokud má být daná nemovitost zobrazena v katastrální mapě nebo pokud se má zápis týkat jen části pozemku evidovaného v katastru. Geometrický plán doporučujeme pevně spojit s vkladovou listinou v listinné podobě, které se týká.  
 • Plná moc se přikládá pouze v případě, pokud účastníka zastupuje zmocněnec. Součástí musí být úředně ověřený podpis zmocnitele. 
 • Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu, pokud je účastníkem právnická osoba a není-li výpis možno získat bezplatně dálkovým přístupem v českém jazyce (tj. především v případě zahraničních právnických osob). 

4. Poplatek 

Za každý návrh vkladu zaplatíte správní poplatek ve výši 2 000 Kč (stav k listopadu 2021). Lze jej platit platební kartou nebo v hotovosti na příslušném katastrálním pracovišti nebo bankovním převodem na zvláštní účet státního rozpočtu zřízený u příslušného katastrálního úřadu. Při osobním podání návrhu získá klient v podatelně příslušné platební údaje přímo, při podání prostřednictvím poštovního přepravce nebo datové schránky mu budou zaslány platební údaje po zaevidování návrhu. Poplatek lze platit i kolkovými známkami. 

Co se děje po podání návrhu na vklad? 

Katastrální úřad informuje zúčastněné osoby o změnách doporučeným dopisem nebo do datové schránky. Vlastník nemovitosti může do 20 dní vznést proti vkladu případné námitky. Až tato lhůta uplyne, katastr provede zápis nejpozději však do 30 dní od podání návrhu. Pokud by se měla lhůta na zápis prodloužit, katastr nemovitostí účastníky informuje.

Zápis do katastru nemovitostí za vás může vyřídit realitní kancelář 

Pokud za vás prodej nemovitosti zajišťuje realitní kancelář, může za vás zápis do katastru nemovitostí vyřídit onaMy například v rámci prodeje nemovitostí připravíme a podáme návrh na vklad vlastnického práva na příslušný katastrální úřad. Návrh lze podat také elektronicky. Náš tým se skládá ze zkušených právníků, takže si můžete být jistí, že všechno proběhne v naprostém pořádku. 

Rádi vám se zápisem do katastru pomůžeme

JUDr. Matěj Brož
advokát

Chci pomoci
}

Mohlo by se vám hodit