Žijete v nájmu, ale nevíte, jakým způsobem můžete zasahovat do vzhledu bytu a v jakém rozsahu provádět změny? Čtěte dále a dozvíte se, jaké úpravy a změny vám umožňuje právní úprava.

Zásahy od pronajímatele

Z pozice nájemce máte v prvé řadě povinnost strpět úpravu, přestavbu či jinou změnu bytu ze strany pronajímatele. Tento zásah však nesmí snížit hodnotu bydlení a nesmí vám způsobit větší nepohodlí. Nájemce musí rovněž strpět zásahy a úpravy v bytě, mají-li nastat v důsledku příkazu orgánu veřejné moci, případně hrozí-li zvlášť závažná újma.[1] Pronajímatel je tedy do určité míry omezen tak, aby zásah do bydlení nájemce byl ideálně co nejméně omezující a ku prospěchu nájemci.

Úpravy ze strany nájemce  

Pakliže se nájemce rozhodne pro učinění úprav v bytě, může úpravy provést, souhlasí-li s danou úpravou pronajímatel. Nájemce je však při skončení nájmu povinen provedené úpravy odstranit, respektive dát byt do původního stavu, ledaže pronajímatel vrácení do původního stavu nepožaduje.[2]

V případě, že je v bytě nutno provést úpravu v důsledku vady, kterou je potřeba odstranit bez prodlení, oznámí nájemce vadu pronajímateli bez zbytečného odkladu. Nájemce může provést takové úpravy v bytě, jež zabrání vzniku další škody, přičemž má nárok na účelně vynaložené náklady, pokud vada nebyla způsobena okolností, za kterou nájemce odpovídá.[3] Nehrozí-li vznik další škody, vyčká nájemce na zásah pronajímatele, jenž má povinnost odstranit vadu v přiměřené době po oznámení konkrétní vady.[4] Neodstraní-li pronajímatel vadu ani přes výzvu nájemce řádně a bez zbytečného odkladu, může nájemce odstranit vadu sám a žádat náhradu nákladů, případně slevu z nájemného.[5]

Důležité je vzít na vědomí, že vadu je potřeba vždy nahlásit bez zbytečného odkladu pronajímateli, jinak nájemci nebude náležet právo na náhradu nákladů nebo na slevu z nájemného.[6] Rovněž musí být vzato v úvahu, že způsobí-li vadu nájemce a neodstraní-li ji, je oprávněn k odstranění vady pronajímatel na náklady nájemce.

Úpravy schválené soudním rozhodnutím

Ve výjimečném případě může o úpravách bytu rozhodnout též soud. Jedná se o takový případ, kdy je nutno provést úpravy s ohledem ke zdravotnímu postižení člena domácnosti a pronajímatel s takovýmto zásahem nesouhlasí, aniž k má nesouhlasu vážný a spravedlivý důvod.[7] Provedené úpravy je i zde nutno odstranit po skončení nájmu, ledaže pronajímatel odstranění nevyžaduje.

Závěr

Pakliže chce nájemce provést úpravy v bytě, nemůže tak činit svévolně. Úpravy je možno provést po domluvě s pronajímatelem, přičemž po skončení nájmu musí nájemce úpravy odstranit, ledaže pronajímatel na odstranění netrvá. Úpravy lze provést i v případě existující vady nebo hrozící škody v důsledku vady, avšak je nutno bez zbytečného odkladu nahlásit vadu pronajímateli.

 Upozornění: Informace výše uvedené jsou účinné ke dni vydání článku, aktuální právní úprava se může lišit.


[1] § 2259 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
[2] § 2263 OZ
[3] § 2264 OZ
[4] § 2265 odst. 1 OZ
[5] § 2265 odst. 2 OZ
[6] § 2265 odst. 3 OZ
[7] § 2263 odst. 2 OZ

}

Mohlo by se vám hodit