O věcném břemenu jste už nejspíš někdy slyšeli. Víte ale jak vzniká a za jakých okolností může zaniknout? Možná také nevíte, že rozlišujeme dvě kategorie věcného břemena – služebnost a reálné věcné břemeno. V článku vám poradíme, jak zjistit, jestli je nemovitost, o kterou máte zájem, zatížená břemenem. 

Co je věcné břemeno? 

Věcné břemeno je omezení vlastnického práva k nemovitosti – vlastník musí něco trpět, něčeho se zdržet nebo konat. Tento pojem upravuje občanský zákoník a rozlišuje dva typy práv: služebnost a reálné břemeno. Jaký je mezi nimi rozdíl? 

  • Služebnost znamená něco trpět nebo se nějakého jednání zdržet.  

Příklad: Přes pozemek paní Novákové vede cesta k domu jejího souseda. Paní Nováková musí umožnit těm, kdo se chtějí dostat na sousední pozemek, volnou cestu přes svou nemovitost. 

  • Reálné břemeno je situace, kdy vlastník musí aktivně něco konat.  

Příklad: Vlastník nemovitosti, která je zatížená věcným břemenem, musí oprávněné osobě odevzdávat část své úrody. 

Věcné břemeno: Služebnost 

Služebnost zatěžuje nemovitost pasivně – vlastník musí něco strpět. Dělí se na osobní a pozemkovou služebnost. Osobní služebnost se vztahuje ke konkrétní osobě a zaniká její smrtí – je tedy krátkodobější. Příkladem může být situace, kdy vám rodiče odkážou nemovitost s věcným břemenem užívání. Tím si zajistí, že v dané nemovitosti mohou dožít. 

Pozemkové služebnosti jsou například: 

  • Služebnost stezky, průhonu a cesty – právo pohybovat se na pozemku vlastníka. 
  • Služebnost inženýrské sítě – vlastník musí povolit, aby vodovodní nebo jiná síť vedla přes jeho pozemek. 
  • Služebnost okapu – situace, kdy dva domy mají společný okap, který vede přes jeden dům. 
  • Právo na vodu – právo oprávněného používat cizí studnu. 
  • Právo pastvy – odkazuje na právo pást na daném pozemku dobytek. 
  • Opora cizí stavby – setkáte se s ní u řadových domů, které se opírají o společné zdi. 
  • A další. 

Jak vzniká věcné břemeno? 

Věcné břemeno může vzniknout různými způsoby, vždy se ale musí jednat o písemnou formu. Prvním způsobem je proto písemná smlouva, která vznikla na základě dohody. V dokumentu musí být specifikované obě smluvní strany a nemovitost, které se věcné břemeno týká. Také musí být jasný způsob uplatnění věcného břemena a které části nemovitosti se bude týkat. 

Věcné břemeno může vzniknout i během dědického řízení (tedy na základě závěti), vydržením nebo rozhodnutím příslušného orgánu

Zánik věcného břemena  

Podobně jako vznik věcného břemene i jeho zánik může nastat pomocí písemné smlouvy, ze zákona nebo rozhodnutím příslušného orgánu. Věcné břemeno může zaniknout i uplynutím doby, po kterou bylo věcné břemeno zřízeno, úmrtím oprávněné osoby nebo promlčením – více než deset let nedošlo k vykonávání věcného břemena. 

Jak zjistit existenci věcného břemena? 

Existenci věcného břemene nemovité věci zjistíte z katastru nemovitostí, neboť věcné břemeno musí být do katastru nemovitostí zapsáno. Jak provést zápis do katastru nemovitostí si můžete přečíst v našem článku. Jestli se k určité nemovitosti vztahují věcná břemena, zjistíte z listu vlastnictví v oddílech B1 a C

Pokud je věcné břemeno uvedené v části B1, znamená to, že je zřízeno ve prospěch vlastníka dané nemovitosti. Objevili jste věcné břemeno v části C? Takové břemeno zatěžuje nemovitost. 

Nevíte, jak si ověřit nemovitost, o kterou máte zájem? Stačí si zajistit výpis z katastru nemovitostí – online, na příslušném katastrálním úřadě nebo na Czech POINTu

Chcete prodat nemovitost zatíženou věcným břemenem? 

Prodat nemovitost s věcným břemenem nemusí být vždy snadné. Obraťte se na naši realitní kancelář Hledá se nemovitost, ve které pracují pouze právníci. Poradí vám nejen se smlouvami, ale zařídí i úspěšný prodej. Neváhejte nás kontaktovat

Rádi vám s prodejem nemovitosti pomůžeme

JUDr. Michal Kalenský
advokát

Potřebuji pomoci
}

Mohlo by se vám hodit