Při převodu nemovitosti je vhodné použít advokátní úschovu, případně úschovu zajišťovanou notářem nebo bankou. K čemu úschovy slouží a jak fungují? Je pravda, že advokátní úschova není pojištěná, a proto vám u ní hrozí větší nebezpečí než u notářské nebo bankovní úschovy? Na všechno vám odpovíme v tomto článku. 

Pokud máte zájem nemovitost koupit, mohl by Vás také zajímat článek Jak na to: Koupě nemovitosti krok po kroku.  

Jestliže naopak svoji nemovitost prodáváte, doporučujeme si dále přečíst: Prodej nemovitosti krok po kroku

Co je to advokátní úschova? 

Advokátní úschova je dočasné uschování peněz u advokáta, které se používá zejména při převodu nemovitosti. Využijete ji ve chvíli, kdy už máte zaplatit za nemovitost, ale ještě nejste jejím vlastníkem.  

Úschova funguje na základě smlouvy o advokátní úschově, která se v praxi někdy označuje také jako depozitní smlouva nebo svěřenecká smlouva. Tu mezi sebou uzavírají klienti a advokát, vždy v písemné formě. Předmětem úschovy mohou být: 

 • peněžní prostředky v libovolné měně 
 • listiny (smlouvy) 
 • jiný majetek (například cenné papíry) 

Při převodech nemovitostí je smluvní stranou advokát, prodávající a kupující. Předmětem úschovy je zpravidla kupní cena, kupní smlouva a návrh na vklad vlastnického práva. 

Jak advokátní úschova funguje? 

Pokud u advokáta chcete uschovat finanční prostředky, vždy se pro každou jednotlivou úschovu zřizuje samostatný bankovní účet. Advokát navíc bance předá informaci, že jsou na účtu uloženy prostředky třetí osoby (klienta), nikoli jeho vlastní. To má v praxi velký význam. Jaký? 

 • Pokud by advokát zemřel, peněžní prostředky klienta nebudou zahrnuty do pozůstalosti (dědictví).  
 • Kdyby se advokát dostal do finančních problémů, nedotkne se klientových peněžních prostředků insolvence ani exekuce.  

Uschované peněžní prostředky klienta jsou tedy striktně odděleny od financí advokáta a od úschov jiných klientů. Obdobně to platí i v případě, kdy je předmětem úschovy jiný majetek než peněžní prostředky.  

V hotovosti může advokát přijmout do úschovy maximálně 270 000 Kč 

Advokát může přijmout do úschovy peněžní prostředky třemi způsoby

 • v hotovosti 
 • složením na účet 
 • bezhotovostním převodem na bankovní účet.  

V hotovosti je advokát oprávněn přijmout peněžní prostředky pouze do výše 270 000 Kč. Současně má povinnost uložit je bez zbytečného odkladu (nejpozději do pěti pracovních dnů) na bankovní účet.  

Advokát nesmí prostředky v úschově používat pro vlastní potřebu 

S peněžními prostředky klienta nesmí advokát provádět žádné platby, které jsou v rozporu se smlouvou o advokátní úschově. Výjimku tvoří případy, kdy takovou platbu umožňuje právní předpis, platba byla nařízena rozhodnutím soudu či jiného oprávněného orgánu nebo s tím souhlasí všechny smluvní strany.  

Advokát má tedy zákaz složené prostředky užívat pro vlastní potřebu nebo je použít jako zápůjčku či úvěr. A to i za situace, že by je vrátil zpět na úschovní účet předtím, než mají být vyplaceny oprávněné osobě. Advokát ani nesmí peněžní prostředky dočasně převést na jiný bankovní účet (například na spořicí účet s lepším úročením).  

Zkrátka a jednoduše: Vaše peněžní prostředky budou uloženy na bankovní účet, vytvořený speciálně za tímto účelem, a tam také zůstanou. Advokát peníze z úschovy vyplatí podle podmínek dohodnutých ve smlouvě zpravidla poté, co provede zápis vkladu vlastnického práva kupujícího k nemovitosti do katastru nemovitostí.  

Kolik advokátní úschova stojí? 

Na rozdíl od notářské úschovy není cena advokátní úschovy stanovena právními předpisy. Proto vždy záleží na dohodě mezi klienty a advokátem

Je advokátní úschova pojištěná? 

Mezi lidmi koluje mýtus, že advokátní úschova není bezpečná, protože není pojištěná. Skutečně to ale není nic víc než mýtus.  

Jestliže by advokát při zajišťování úschovy jakkoli pochybil, je odpovědný za újmu, kterou vám způsobil. A to i tehdy, pokud újmu způsobí jeho zástupce nebo jiný zaměstnanec. Advokáti i advokátní společnosti jsou pro tyto případy povinně pojištění

U různých advokátů se však mohou lišit pojistné limity, proto byste se na jejich výši měli předem zeptat. Minimální výši těchto limitů stanovují právní předpisy – podle toho, jakým způsobem advokát vykonává advokacii.  

 • Pokud advokát vykonává praxi samostatně jako fyzická osoba, minimální limit pojistného plnění činí částku 7 000 000 Kč.  
 • Když je advokát společníkem ve společnosti s ručením omezeným, činí minimální limit 50 000 000 Kč za každého společníka. 
 • Jestliže advokát vykonává advokacii jako společník veřejné obchodní společnosti nebo sdružení, stanoví se minimální limit u každého společníka a) částkou 7 000 000 Kč, pokud se jedná o společnost či sdružení se dvěma společníky, nebo b) částkou 3 000 000 Kč násobenou počtem všech společníků, pokud se jedná o společnost či sdružení se třemi a více společníky. 

Pojištění se nevztahuje na zpronevěru 

Povinné pojištění se pochopitelně nevztahuje na úmyslné protiprávní jednání ani na hrubou nedbalost ve vztahu k uschovanému majetku. To však není žádným překvapením, jedná se o zcela běžnou výluku u všech druhů pojištění. Žádná pojišťovna totiž nepojistí nikoho pro případ zpronevěry, která je úmyslným trestným činem. V tomto ohledu se tedy advokátní úschova neliší od jiných úschov. 

Kdo na advokáty dohlíží? 

Povinné pojištění není jedinou zárukou, že advokát bude jednat tak, jak má. Na advokáty totiž dohlíží také Česká advokátní komora. Advokát má povinnost jí každou svoji úschovu nahlásit prostřednictvím elektronické knihy úschov.  

Pokud komora zjistí, že advokát porušil některou ze svých povinností, zahájí s ním kárné řízení. To by mohlo vést až k vyškrtnutí advokáta ze seznamu advokátů. Pokud by se advokát dopustil zpronevěry, řeší se věc současně i v trestním řízení.

Tento článek byl převzat z webu www.ak-kalensky.cz se souhlasem autora. 

Rádi vám s advokátní úschovou pomůžeme

JUDr. Matěj Brož
advokát

Potřebuji pomoci
}

Mohlo by se vám hodit